… buvusi su kitomis tautomis

Lietuvos Tarybos nariai
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:
Lietuvos Taryba, vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 12 – 23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomais demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kuris yra buvęs su kitomis tautomis.
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykiu su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.
Lietuvos Taryba pranešdamas apie tai …….. vyriausybei, prašo pripažintis nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Nutarimą pasirašė dvidešimt tarybos narių: Saliamonas Banaitis, Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška, Kazimieras Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis. Fotografija ir straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Parašykite komentarą